DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU | APLIKUJ

WYSZUKIWARKA WAKACJI

PIELGRZYMKI.PL

Orlando Travel

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚĆI
Orlando Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie

Ochrona danych osobowych
Wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Orlando Travel sp. z o.o., ul. ks. J. Popiełuszki 2B, 32-050 Skawina (zwana dalej „Orlando Travel”), przedstawia podstawowe informacje dotyczące danych osobowych Użytkowników (Klientów) Orlando Travel:
 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (Klientów) jest Orlando Travel sp. z o.o. (Administrator), którego siedzibą jest 32-050 Skawina, ul. ks. J. Popiełuszki 2B.
 2. Z Orlando Travel można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: rodo@orlando.com.pl,  pisemnie na adres: Orlando Travel sp. z o.o., ul. ks. J. Popiełuszki 2B, 32-050 Skawina.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Orlando Travel w następujących celach:
 1. Zawarciu i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Wypełnienia ciążących na Orlando Travel obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o usługach turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Orlando Travel, a w szczególności w celach marketingu i promocji produktów i usług Orlando Travel, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).
 4. W pozostałych przypadkach dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 1. Orlando Travel będzie przetwarzała dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
 1. W zakresie realizacji zawartej z Orlando Travel umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Orlando Travel, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Orlando Travel przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. W przypadku, gdy dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Orlando Travel, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Klientów sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. W przypadku, gdy dane osobowe Klientów będą przetwarzane na podstawie zgody Klientów do momentu wycofania przez Klientów takiej zgody.
 1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez Orlando Travel następującym kategoriom odbiorców:
 1. Podmiotom przewidzianym w ustawie o usługach turystycznych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in. agentom, przewoźnikom, hotelarzom, restauratorom, rezydentom, ubezpieczycielom, rezydentom pilotom, firmom transportowym, innym biurom podróży w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.
 2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Orlando Travel, w tym na podstawie ustawy o usługach turystycznych - tzw. podmioty przetwarzające.
 3. Innym podmiotom współpracującym z Orlando Travel, o ile taki podmiot dysponuje zgodą Użytkowników na udostepnienie mu takich danych.
 
 1. W związku z przetwarzaniem danych przez Orlando Travel, Użytkownikom przysługują następujące prawa:
 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii tych danych.
 2. Prawo do sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych.
 3. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, w przypadku gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 1. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku w przypadku gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- Orlando Travel nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Orlando Travel są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 1. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych przez Orlando Travel w oparciu o prawnie uzasadniony interes Orlando Travel, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Orlando Travel wiążący, chyba że Orlando Travel wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Orlando Travel na podstawie zgody lub umowy, co oznacza iż Użytkownicy mają prawo żądać, by ich dane osobowe zostały przesłane przez Orlando Travel bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Użytkownicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
 5. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Autorskie prawa majątkowe. Zdjęcia i inne utwory znajdujące się w Serwisie należą do Orlando Travel Sp. z o.o. podlegają ochronie określonej w ustawie prawo autorskie z dnia 4 lutego 1994 r. Użytkownicy mają prawo korzystać z nich poprzez druk wybranych stron i zapis tymczasowy dla celów związanych z wyborem oferty prezentowanej przez operatora Serwisu. 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU | APLIKUJ

WYSZUKIWARKA WAKACJI

PIELGRZYMKI.PL